Съдържание на страницата.

Начало

Този портал предоставя достъп до всички електронни административни услуги на Националния център за информация и документация с възможност за преглед на документи и справки.

 
 

Порталът е разработен в рамките на обществена поръчка с предмет: "Развитие на цялостната концепцията за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред" в изпълнение на проект "Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД" по договор №-13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд". Електронният портал е надграден и усъвършенстван в рамките на обществена поръчка с предмет: "Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД посредством цялостната му електронизация" в изпълнение на проект: "НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване" по договор ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ЕС ОПАК ЕСФ