Съдържание на страницата.

Законодателство

Описание.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) със седалище София, бул. д-р Г.М.Димитров № 52А и № 50 е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката по чл. 60 от Закона за администрацията.

НАЦИД осигурява Министерството на образованието и науката и структурите на изпълнителната власт, Народното събрание, Администрацията на Президента и други организации и частни лица с библиографска и аналитична информация в подкрепа на:

  • хармонизирането на нормативната уредба в областта на образованието, науката и иновациите със законовата рамка на Европейския съюз
  • разработването на концепции, стратегии и програми
  • общественото достояние на постиженията на българската наука
  • повишаването на професионалната компетентност на управленските кадри