Съдържание на страницата.

Услуги

Моля имайте предвид, че за някои от услугите е необходимо:

 • да сте регистриран потребител на портала
 • да сте се оторизирали в портала

Вход в портала

За справка за състоянието на преписка, подадена във фронт-офиса, за:
- признаване на висше образование,
- удостоверяване на проф. квалификация,
не е необходимо да се регистрирате.

към Справки

Издаване на служебни бележки

 • за завършени научноизследователски проекти
 • за депозиран научен ръкопис
 • за защитен дисертационен труд
 • за заета академична длъжност

Изготвяне на справки

 • за цитирания на публикации
 • за импакт фактор на научни периодични издания

Аналитични продукти

 • Изготвяне на аналитични информационни продукти
 • Изготвяне на библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси
 • Изготвяне на библиографска справка чрез търсене в базите данни и електронните каталози на НАЦИД

Документни услуги

 • Доставка на документи в печатна и електронна форма от библиотеки в страната и чужбина
 • Предоставяне на копия на документи от фондове на НАЦИД

Издаване на APOSTILLE

Академично признаване

 • Признаване на ОКС бакалавър и магистър, придобити в чужбина
 • Признаване на ОНС Доктор, придобита в чужбина
 • Признаване на НС Доктор на науките, придобит в чужбина
 • Проверка на академичния статут на чуждестранни висши училища
 • Проверка на автентичността на документи за висше образование от чуждестранни висши училища
 • Издаване на препоръка за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища

Професионални квалификации

Извършване на вписвания

Издаване на удостоверения

Общи услуги

 • Предоставяне на достъп до обществена информация
 • Подаване на предложение
 • Подаване на сигнал
Услугата е в процес на разработка.